MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE VERGİ VE SGK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA (özeti)

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE VERGİ VE SGK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA
Kanunun Kısa Bir Özeti Şöyle;
İktidar Partisi Tarafından Hazırlanan Matrah Artırımı, Vergi Artırımı İle Yeni Borç Yapılandırmasını İçeren Kanun Teklifi Meclis Komisyonuna Sunuldu. Aynı Teklifte Vergi ve Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Geçen Yıl Çıkarılan Düzenlemenin Benzeri Bir Yapılandırma Daha Yapılacak. Kesinleşmiş Borç Asıllarının Tamamı (%100’ü) tahsil edilecek. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı gibi fer’i amme alacakları SİLİNECEK, bunların yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekecek. Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları (vergi ziyaı cezası) ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı silinecek. Silinen gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE ile hesaplanan tutar ödenecek. Asla bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının yarısı (%50’si) silinecek, kalan %50 si ödenecek
YENİ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Yeni Matrah Artırımı ve Borç Yapılandırma Kanunu ile 30 Nisan Tarihinden Önce Gerçekleşen Vergi, Vergi Cezası, İdari Para Cezaları ve SGK Borçlarını Kapsıyor. Matrah ve Vergi Artırımı İle Vergi Borçlarının Yapılandırmasından Yararlanmak İsteyenler 31.8.2021 Tarihine Kadar Başvurularını Yapabilecekler. Ödemeler İse Eylül ve Ekim Aylarında Yapılacak.
17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İll Özel İdarelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve Çok Sayıda Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlara Olan Kesinleşmiş Borçlarının Yapılandırılması ve Taksitler Halinde Ödenmesi İmkânı Getirilmiştir.
Ancak, küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödeyemeyen ya da borçlan yapılandırma kapsamında bulunmayan vatandaşlarca yeni bir imkân verilmesi talepleri yoğunlaşmış, ayrıca kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da, ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılması talebi dile getirilmiştir.
Hazırlanan Teklif ile 7256 sayılı Kanunun kapsamından sonraki dönemlerden borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlanmıştır.
Ayrıca, İhtilaflı ya da İnceleme ve Takdir İşlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkânı getirilerek bu aşamalardaki alacakların bir an önce Hâzineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür.
Teklifle, İşletmelerin Bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması yönünde düzenleme önerilmiştir.
Diğer taraftan, bazı kamu kurumu niteliğindeki Meslek Odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlenmiştir.
Ayrıca, Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılmaktadır.
30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezalan, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları düzenlenme kapsamındadır.
Yargı ve Sicil Affıda Düzenleme Kapsamındadır.
YAPILANDIRMA DA KRİTİK TARİH 30 NİSAN!
Kanun Teklifinin genel esaslarını düzenleyen 1’inci maddesine göre ağırlıklı olarak 30 Nisan 2021 tarihinden önce oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak:
30 Nisan 2021 tarihinden önceki döneme ilişkin beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı.
2021 yılına ilişkin 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit hariç) 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları…
İlk 2 Taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen 2 Taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek. Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek. Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de yapılandırmadan borçlarının yüzde 10’unu ödemiş olmak şartıyla yapılandırmadan yararlanabilecek.
YAPILANDIRMAYI DÜZENLEYEN 2’nci MADDEYE GÖRE ŞU BORÇLAR KAPSAMDA OLACAK;
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gelmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları, çeşitli idari para cezaları, Ticaret Bakanlığı’nın takibini yaptığı gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı faiz ve cezalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler, ödenmemiş su, atıksu bedelleri, katı atık bedelleri.
YAPILANDIRMA VADESİ 36 AY!
Yapılandırma İçin Başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılabilecek. İlk Taksit 31 Ekim 2021 olmak üzere 2’şer aylık dönemler itibarıyla 18 eşit taksit uygulanacak. Peşin ödememede, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak yapılan hesaplanan faizin %90’ından vazgeçilecek.
MATRAH ARTIRIMI %20 VERGİLENDİRİLECEK!
Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarını Artırarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.
Artırılan Matrahlar %20 üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsamda artırılan matrah, 2020 için 127 bin 500 liradan, 2019 için 112 bin 400 liradan, 2018 için 105 bin 800 liradan az olamayacak. Ancak matrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini zamanında vermiş ve vergisini ödemiş olanlar ise yüzde 15 vergiye tabi tutulacak.
STOK AFFINDA KDV’nin YARISI ÖDENECEK!
Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos 2021 tarihine kadar deftere kayıt ettirebilecekler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacak.
Bunlar için tabi oldukları oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile beyan edilerek ödenecek.
İşletmeye kayıt ettirilen ürünlerden ÖTV’ye tabi olanlar ise beyan tarihindeki emsal bedel üzerinden ÖTV’si ödenecek.
Aynı şekilde kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan mallar için ise vergi yükümlülükleri yerine getirilerek kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek.
HİZMET ERBANINA ÖDENEN ÜCRETLERDEN KESİNTİ YAPANLAR,
Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için yüzde 6, 2017 yılı için yüzde 5, 2018 yılı için yüzde 4, 2019 yılı için yüzde 3 ve 2020 yılı için yüzde 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) artırmaları ve bu Kanuna uygun şekilde ödemeleri halinde stopaj yönünden vergi incelemesi ve tarhiyattan muaf olacaklar. Sorumlu sıfatıyla ödenen stopajlara yönelik bir düzenleme yine yok. Bu önemli bir eksikliktir erek kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek.
SİCİL AFFININ DETAYLARI!
Anapara ve taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.