7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

30.06.202109.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalartamamlanmıştır.

17.06.2021 ve 24.06.2021 tarihli duyurularda belirtilen takvime uygun olarak;1.7326 sayılı Kanunun3 üncü maddesinde yer alan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarile 4 üncü maddesinde yer alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler içinyapılandırma başvurularına aityapılandırma dosyalarının ve ödeme planlarının oluşturulması ile tahsilat işlemlerinebaşlanmıştır.2.7326 sayılı Kanunun4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamındapişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannamelere-Beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır.3.7326 sayılı Kanunun5 inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı için aşağıdaki bildirimler e-Beyanname sitesinden alınmaya başlanmıştır.

-Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-A, B)-Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı-Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (G.V.K. Geçici Madde 61 Kapsamında)

-Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Serbest Meslek Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller Ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Yıl İçindeki Tüm Dönemlere Ait Beyannameleri Veren Ve Tüm Dönemlerde Hesaplanan KDVBulunan Mükellefler İçin KDVArtırım Bildirimi

-Yıl İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

-Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyen Veya Sadece (1) Ya Da (2) Dönem Beyanname Verenler İle Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükellefler İçin KDVArtırım Bildirimi

-İstisnalar Veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemler İle Bazı Dönemlerde Hesaplanan KDV’si Bulunan Mükellefler İçin KDVArtırım Bildirimi4.7326 sayılı Kanunun6 ncı maddesi kapsamındaişletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerine ilişkin olarakaşağıdaki beyanname ve bildirimleruygulamaya açılmıştır:

-7326 sayılı Kanunun 6/1 inci maddesine göre stok beyanında bulunacak vergi sorumluları için KDV stok bildirimi-Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri için 1 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.

-Hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler için 4 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.

-7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların taksitli ödenmesi durumundaverilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7326 Sayılı Kanunun (6/2-A) Maddesine Göre BeyandaBulunanlar İçin)7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi” için ön testlertamamlanmış olup,son testler yapılarak gerçek ortama 06.07.2021 tarihinde aktarılacaktır.

5.Daha önce ilgili Tebliğin yayım tarihi +15 günsonunda uygulama konulması planlanan, 7326 sayılı Kanunun11 inci maddesinde yer alan taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin “Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde”beyannamesi uygulamaya açılmıştır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir