Dikkat! Binlerce mükellef cezayla karşı karşıya kalabilir

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Mehmet Okkalı, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan elektronik tebligat adreslerinin sistem tarafından otomatik üretilip mükelleflere tebliğ edilmesi gerektiğini belirtti. Okkalı, “Aksi takdirde yılbaşına kadar müracaat yapmayan binlerce mükellef cezai durumla karşı karşıya gelecektir” uyarında bulundu.

vergiii4

ASMMMO Başkanı Mehmet Okkalı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) gönderdiği yazıda, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak olan Elektronik Tebligat uygulaması hakkında görüş ve düşüncelerini paylaştı. ASMMMO Başkanı Okkalı’nın Elektronik Tebligat Hakkındaki Esnaf Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları ile TÜRMOB’u Maliye Bakanlığına gerekli düzeltmeleri yapmaları konusunda çalışmaya davet ettiği yazısı şöyle;

27.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren elektronik tebligat yapılmasına ilişkin 456 sıra numaralı VUK Genel tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan tebliğle Ticari, Zirai ve Mesleki kazancından dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir vergisi Mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Söz konusu tebliğde “elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir. Vergiciliğin anayasası sayılan Vergi Usul Kanununda en kısa süre olarak fatura düzenleme süresi belirtilmiş olup bu süre ise yedi gün olarak düzenlenmiştir. Kanunda yedi günden az bir süre bulunmamasına rağmen bu tebliğle süre beş güne çekilmiştir. Keza inceleme elemanları tarafından defter, belge ya da bilgi istenmesi durumlarında bile on beş günden az olmamak üzere ibraz etme veya bilgi verme süresi tanınmaktadır. Buradaki süre buna göre yeniden düzenlenmelidir.

Özellikle ikinci sınıf mükelleflerde elektronik ortamda tebligatın bu kesimi zorda bırakacağı, bu mükelleflerin internet üzerinden iletişime alışık olmamalarından dolayı elektronik tebligatla amaçlanan iletişimin çok işe yaramayacağı açıktır. İşletme esasına tabi mükelleflerin işleri ile ilgili işlemleri için interneti kullanmadıkları, bilgisayarlarının veya akıllı telefonlarının olmadığı bilinen açık bir gerçektir. Özellikle bakkal, manav, tamirciler ve ilçe, köy, kasaba esnaflarında bu uygulamanın sadece mükellefleri değil onlara hizmet veren meslek mensuplarımızı da zor durumda bırakacağı açıktır. Birinci sınıf mükellefler ile aile şirketi kimliğini aşmamış olan sermaye şirketleri de aynı durumdadır.

TTK’nın 1524. Maddesinde tüm sermaye şirketlerinin bir internet sitesi açması zorunda olduğu kararlaştırılmış olmakla birlikte 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bu zorunluluğun kapsamı gerek içerik gerekse tabi olan şirketler bakımından daraltılmış, yalnızca bağımsız denetime tabi şirketler internet sitesi kurmakla yükümlü hale getirilmiştir. Yasal düzenleme ile internet sitesi kurmak zorunda olan şirketlerin sadece bağımsız denetime tabi şirketler olarak belirlenmesi ortadayken bu sınırları hiçbir hazırlık yapılmadan genişleterek tüm mükellefleri kapsar hale getirmek en azından bu uygulamanın istenen sonucu vermeyeceğinin kanıtıdır. Kaldı ki mali idare de bu uygulama ile tüm mükellefleri kapsam içine alırken aynı tebliğde “ İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler” ifadesine yer vererek sanki isteğe bağlı bir seçimlik hak tanımış gibi gösterilmiştir. Yukarıda sayılan mükellefler dışında kalan mükellefler için isteğe bağlı talep söz konusudur.

İnternet (mail) adresi verilirken tamamen yeni bir adres verilmesi yerine, mükelleflerin varsa öteden beri kullanmaya devam ettikleri adreslerini kullanma hakkı verilmesi uygulamayı biraz daha kolaylaştırabilir.

Elektronik tebligat sisteminden çıkış tüzel kişilerde tasfiyeye bağlanmışken gerçek kişilerde sadece ölüm ve gaiplik hallerine bağlanmıştır. Sadece ölüm ve gaiplik halleri ile sınırlı tutulmayıp İşi terk halinde de sistemden çıkış yapılmasına izin verilmelidir.

“Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Vergi Usul Kanunun’ 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.”

Tebliğde yer verilen bu ifadeye göre niçin ceza kesileceği belirsizdir. Zira Mükerrer 355. Madde kanunun emrettiği bir şeyi (Beyanname vermeme, bildirimde bulunmama, bilgi vermeme vb) yapmama karşılığında kesilmesi gereken cezaları düzenlerken elektronik tebligatla ilgili hangi fiil cezaya muhatap olacaktır, bu konu açık değildir.

Elektronik tebligat adreslerine kanuni sürede bakmayan mükellefler hiç haberleri olmadan, beklide hatalı olan bir işlemden dolayı hiç alakaları olmayan cezalarla karşı karşıya kalabileceklerdir. Bundan dolayı aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınmasını ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını istiyoruz.

Önerimiz; Ticari, Zirai ve Mesleki Kazançlarından dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için elektronik tebligat sisteminin aşamalı olarak uygulanması yerinde olacaktır.

Öncelikli olarak uygulamanın, Bağımsız denetime tabi şirketler ve e-deftere gecen mükellefler için 01.01.2016 tarihinde uygulama başlamalıdır.

Geri kalan mükelleflerden Bilanço esasına tabi Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.01.2018 tarihinde, ikinci sınıfa tabi mükellefler için ise 01.01.2020 tarihinde uygulamaya girmesi gerekmektedir. Böylelikle günün şartlarına bakılarak mükellef lehine ve haklarının korunması açısından yeniden değerlendirme yapılması, uygulamanın başarılı olması açısından, yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Ayrıca Uygulamanın İnternet vergi dairesi aracılığı ile form doldurularak üretilmesi ve Mükelleflerin 01.01.2016 tarihine kadar bu işlemi gerçekleştirmesi imkânsızdır. Elektronik tebligat adresleri sistem tarafından otomatik üretilmeli ve mükelleflere tebliğ edilmelidir. Aksi takdirde yılbaşına kadar müracaat yapmayan binlerce mükellef cezai durumla karşı karşıya gelecektir.

Esnaf Odalarını, Sanayi ve Ticaret Odalarını, TÜRMOB’u Maliye Bakanlığına gerekli düzeltmeleri yapmaları konusunda çalışmaya davet ediyorum.

 

Kaynak: Muhasebe Network

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir