Emeklilik tarihini değiştiriyorsa erken borçlanmayı tercih edin

Doğum borçlanmasında uygun zaman çok önemli. Eğer bugün yapacağınız borçlanma emeklilik tarihinizi öne çekiyorsa hemen harekete geçin. Böylece borçlanmaya temel olan asgari ücret artışlarından etkilenmezsiniz.

emeklilik-tarihini-degistiriyorsa-erken-borclanmayi-tercih-edin

Do­ğum borç­lan­ma­sı hak­kı­nız var ve borç­lan­ma yap­mak is­ti­yor­su­nuz. Pe­ki borç­lan­mak için en uy­gun za­man­la­ma ne­dir? Ya­ni borç­lan­ma­yı he­men yap­mak­la bir­kaç yıl son­ra ve­ya emek­li­li­ğe ya­kın bir ta­rih­te yap­mak ara­sın­da fark var mı? Bu­gün bu so­ru­la­ra ce­vap ve­re­ce­ğiz.
Do­ğum borç­lan­ma­sı­nı ne za­man ya­pa­ca­ğı­nız, borç­lan­may­la emek­li­lik ta­ri­hi­ni­zin de­ği­şip de­ğiş­me­di­ği­ne bağ­lı.

ARADAN FARK OLUŞMUYOR

Di­ye­lim ki do­ğum borç­lan­ma­sı hak­kı­nız var fa­kat emek­li­lik ta­ri­hi­niz de­ğiş­me­ye­cek ve her ha­lü­kar­da 5 yıl son­ra­sı­nı bek­le­ye­cek­si­niz. Bu du­rum­da he­men borç­lan­ma ile 5 yıl son­ra ara­sın­da her­han­gi bir fark yok.

İs­ter­se­niz şim­di, is­ter­se­niz emek­li­li­ği­ni­ze bir­kaç ay ka­la borç­lan­ma ya­pa­bi­lir­si­niz. Do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pın­ca emek­li­lik ta­ri­hi­niz er­ke­ne çe­ki­li­yor­sa, borç­lan­ma için ace­le et­mek­te fay­da var. Ör­ne­ğin borç­lan­ma yap­ma­dı­ğı­nız tak­tir­de 2018, borç­la­nın­ca 2015 yı­lın­da emek­li olu­yor­sa­nız, ge­cik­tir­me­den bir an ön­ce borç­lan­ma­nız le­hi­ni­ze ola­cak­tır. Do­la­yı­sıy­la borç­lan­ma­nın za­man­la­ma­sın­da en be­lir­le­yi­ci fak­tör, emek­li­lik ta­ri­hi­ni­zin de­ği­şip de­ğiş­me­di­ği­dir.

ZAMDAN KURTULABİLİRSİNİZ

Do­ğum borç­lan­ma­sı­nın za­man­la­ma­sın­da dik­ka­te al­ma­nız ge­re­ken bir di­ğer hu­sus, as­ga­ri üc­ret zam dö­nem­le­ri­dir. Her yı­lın ocak ve tem­muz ay­la­rın­da as­ga­ri üc­ret de­ği­şir. Do­la­yı­sıy­la borç­lan­ma mat­ra­hı da art­mış olur. Ör­ne­ğin şu­an borç­lan­ma im­ka­nı­nız var­sa, ocak ayı­na sark­ma­dan baş­vur­ma­nız­da fay­da var. Ak­si tak­tir­de yüz­de 4-5 ma­li­yet ar­tı­şıy­la kar­şı­laş­mış olur­su­nuz.

ACELE ETMEYE HİÇ GEREK YOK

So­ru: Sa­det­tin Bey, üç ço­cu­ğum var ve bun­lar­dan bi­ri­si için do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pa­bi­li­yo­rum. Fa­kat do­ğum borç­lan­ma­sıy­la prim gü­nüm ar­tar­ken emek­li­lik ya­şım­da de­ği­şik­lik ol­mu­yor. Her du­rum­da 2016 yı­lı­nı bek­le­mem ge­re­ki­yor. Aca­ba bir ço­cuk için borç­lan­ma­yı he­men yap­ma­lı mı­yım? Re­şi­de E.

Ce­vap: De­ğer­li oku­rum, borç­lan­may­la emek­li­lik ta­ri­hi­niz de­ğiş­mi­yor­sa, ace­le et­me­ni­ze ge­rek yok. 2016 yı­lı içe­ri­sin­de, emek­li­li­ği­ni­ze bir­kaç ay ka­la da borç­lan­ma ya­pa­bi­lir­si­niz.

İKİ ÇOCUK İÇİN BİR DEFADA BORÇLANMAK GEREKİYOR

So­ru: Sa­det­tin Bey, iki ço­cu­ğum için borç­lan­ma ya­pa­bi­li­yo­rum. Fa­kat top­lam­da dört yıl için 17 bin li­ra­dan faz­la öde­me yap­mam ge­re­ki­yor. Bu meb­la­ğı tek se­fer­de öde­me im­ka­nım yok. Aca­ba bir ço­cu­ğu şim­di borç­lan­sam, di­ğe­ri­ni iler­de baş­ka bir za­man borç­la­na­bi­lir mi­yim? Ya­ni bu şe­kil­de ay­rı ay­rı borç­lan­ma müm­kün mü­dür? Yok­sa il­la tek se­fer­de mi borç­lan­ma­lı­yım? Hül­ya F.

Ce­vap: De­ğer­li oku­rum, iki do­ğu­mun iki­si­ni de tek se­fer­de borç­lan­mak zo­run­da de­ğil­si­niz? Bi­ri­si­ni şim­di, di­ğe­ri­ni de iler­de im­ka­nı­nız ol­du­ğun­da borç­la­na­rak öde­ye­bi­lir­si­niz. SGK’­ya baş­vur­du­ğu­nuz­da sa­de­ce bi­ri­si­ni seç­me­niz ye­ter­li­dir.

İHTİYAÇ KREDİSİYLE OLABİLİR

So­ru: Sa­det­tin Bey, do­ğum borç­lan­ma­sı yap­mak is­ti­yo­rum fa­kat pe­şin öde­me im­ka­nım bu­lun­mu­yor. Aca­ba ban­ka­la­rın do­ğum borç­lan­ma­sı için kre­di uy­gu­la­ma­sı var mı­dır? Ya da SGK’­nın bu k o­nu­da ban­ka­lar­la bir an­laş­ma­sı var mı? Gö­nül T.

Ce­vap: Gö­nül Ha­nım, SGK’­nın ban­ka­lar­la do­ğum borç­lan­ma­sı öze­lin­de bir an­laş­ma­sı yok. Ay­rı­ca ban­ka­la­rın da do­ğum borç­lan­ma­sı için özel bir kre­di hiz­me­ti­ni duy­ma­dım. Fa­kat tüm ban­ka­lar, şart­la­rı­nı­zın uy­gun ol­ma­sı ha­lin­de, ih­ti­yaç kre­di­si kap­sa­mın­da fi­nans­man des­te­ği sağlar.

Sadettin ORHAN

Kaynak: http://ekonomi.bugun.com.tr/hemen-harekete-gecin-haberi/1389402

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir