İŞTEN ÇIKIŞ YASAĞI KAPSAMINA GİREN SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

Konu : SGK İşten çıkış kodlar
İşten Çıkış Yasağı Kapsamına Giren SGK İşten Çıkış Kodları
01 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi (4857 sayılı Kanun Madde 15)
04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (4857 sayılı Kanun Madde 17, 854 sayılı Kanun Madde 16, 5953 sayılı Kanun Madde 6/4. Fıkra)
15 – Toplu işçi çıkarma (4857 sayılı Kanun Madde 29)
22 – Diğer nedenler (Listede belirtilen fesih nedenleri dışında kalan nedenler)
26 – Disiplin kurulu kararı ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)
27 – İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/III-IV)
28 – İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/I, 5953 sayılı Kanun Madde 12/I)
31 – Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 – 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
34 – İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 6)
İşten Çıkış Yasağı Kapsamına Girmeyen SGK İşten Çıkış Kodları
Başka bir anlatımla, işverenlerimiz ve işyerlerimiz aşağıda belirtilen ve açıklamaları yapılan SGK çıkış kodlarına göre işçilerin/çalışanların çıkışlarını yapmaları halinde, herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmayacaktır.
Ayrıca, SGK 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu 01.04.2021 tarihli SGK 2021/9 sayılı Genelge ile çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklemiştir.
02 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (4857 sayılı Kanun Madde 15)
03 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) (4857 sayılı Kanun Md. 17)
05 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (4857 sayılı Kanun Madde 11)
08 – Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 Sayılı Kanun Madde 120)
09 – Malulen emeklilik nedeniyle (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Md.120)
10 – Ölüm (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
11 – İş kazası sonucu ölüm (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
12– Askerlik (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
13 – Kadın işçinin evlenmesi (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
14 – Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (1475 sayılı Kanun Madde 14 – 4857 sayılı Kanun Madde 120)
16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 – İşyerinin kapanması (4857 sayılı Kanun Madde 3)
18 – İşin sona ermesi
19 – Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe başlatılmayacaksa “4” No.lu kod kullanılır)
20 – Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe başlatılmayacaksa “4” No.lu kod kullanılır)
21 – Statü değişikliği
23 – İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/III)
24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/I)
25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 24/II, 5953 sayılı Kanun Madde 11/I)
29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)
30 – Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. İşçi tekrar işe başlatılmayacaksa “4” No.lu kod kullanılır)
33 – Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (5953 sayılı Kanun Madde 7)
35 – 6495 sayılı Kanun nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)
36 – KHK ile işyerinin kapatılması (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) (Değişik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
37 – KHK ile kamu görevinden çıkarma (Ek 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) (Değişik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
38 – Doğum nedeniyle işten ayrılma (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
39 – 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
40 – 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
41 – SGK tarafından re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)
42 – İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a /2021/9 sayılı Genelge)
43 – İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b /2021/9 sayılı Genelge)
44 – İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c /2021/9 sayılı Genelge)
45 – İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d /2021/9 sayılı Genelge)
46 – İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e /2021/9 sayılı Genelge)
47 – İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f /2021/9 sayılı Genelge)
48 – İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut birayda üç işgünü işine devam etmemesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g /2021/9 sayılı Genelge)
49 – İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h /2021/9 sayılı Genelge)
50 – İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı /2021/9 sayılı Genelge)
Yukarıda yer alan liste yer almayan kodlar ile çıkış yapılması halinde çıkış işleminin yapıldığı tarihteki asgari ücretin brüt tutarı kadar (2021 yılı için 3.577,50 TL) idari para cezası uygulanabilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir