Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnası ve KDV İade Süreci

Kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnasına ilişkin ilk düzenleme 7161 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (n) bendi ile yapıldı. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan KDV hariç 100 TL’nin üzerindeki kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmişti.

Yapılan kanuni düzenlemeden sonra istisnanın uygulamasına ilişkin tereddütler yaşanmış, sektör temsilcileri tarafından istisnanın bu şekliyle uygulanmasının sorunlar yaratabileceği gündeme getirilmişti. 7166 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle yukarıda yer verilen (n) bendi değiştirilmiş ve sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri için getirilmiş olan istisna hükmü, 7166 sayılı Kanun’la genişletilerek, basılı kitap ve süreli yayınların kim tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın her aşamadaki teslimleri KDV’den istisna hale getirilmiştir.

KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNDE KDV İSTİSNASINA İLİŞKİN

YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER

1. 7161 SAYILI KANUN İLE YAPILAN KDV İSTİSNA DÜZENLEMESİ:

Resmi Gazete’de 18 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 7161 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına (n) bendi eklenmiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmişti. Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin II/B-18 bölümünde KDVK’nın 13. maddesinde belirtilen istisna uygulamalarında üst sınır belirlenmiştir. Buna göre KDVK’nın 13üncü maddesinde sayılan istisna hükümlerinin uygulanabilmesi için fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.

Yapılan düzenleme ile kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnası uygulanması ilgili yayınların yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından teslimi ve fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin üzerinde olması şartlarını içermekteydi. Başka bir deyişle teslim bedeli KDV hariç 100 TL’nin altında olan veya yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından teslim edilmeyen kitap ve süreli yayınlar istisna uygulamasından yararlanamayacaktı.

Yukarıda açıklanan düzenleme sonrası kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna hükmünün uygulamasına ilişkin tereddütler yaşanmıştı. Sektörde yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar hem diğer satıcılara toptan satış hem de bizzat kendileri perakende satış yapmaktadır. Yapılan düzenleme ile yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar perakende satışlarında KDV istisnasından yararlanacak fakat ilgili sertifikası olmayanlar hiçbir aşamada istisnadan yararlanamayıp teslimleri üzerinden KDV hesaplayacaklardı. Ayrıca teslim bedeli KDV hariç 100 TL’nin altında olan kitap ve süreli yayınlar istisna uygulamasından yararlanamayacaktı. Dolayısıyla istisna hükmünün bu şekliyle uygulanması piyasada haksız rekabete neden olacak, KDV istisnası nihai tüketicilere tam manasıyla yansımadığından sektöre katkısı sınırlı olacaktı.

2. 7166 SAYILI KANUN İLE YAPILAN KDV İSTİSNA DÜZENLEMESİ:

Kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnası 7161 sayılı yasa ile 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış fakat yasanın bu şekliyle uygulanması tereddütler yaşanmasına ve konuya ilişkin eleştirilerde bulunulmasına sebep olmuştur.

Resmi Gazete’de 22 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 7166 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (n) bendi “21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile kitap ve süreli yayın teslimlerinin kim tarafından gerçekleştirildiğine ve teslim tutarına ilişkin herhangi bir sınırlaması olmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimi KDV’den istisna hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen yasal düzenleme sonucu, hiçbir şarta bağlı olmaksızın kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV oranı sıfırlanmış ve uygulamaya dönük yayıncılık sektöründe yaşanan tereddütler ortadan kalkmıştır.  

Diğer taraftan KDV Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 13. maddede sayılan istisnalar “tam istisna” niteliğinde olduğundan, bu istisnaya ilişkin gerçekleştirilen teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılabilmektedir. Ayrıca indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde açıklanan şartlar dahilinde iade konusu yapılabilecektir. 

3. KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNDEN KAYNAKLANAN KDV İADE TALEPLERİ:

Ayrıntıları yukarıda açıklanan 7166 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeden önce Katma Değer Vergisi Kanunun 28. maddesinin verdiği yetki ile yayınlanan 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli (I)  ve (II) sayılı listelere göre süreli yayınların tesliminde KDV oranı %1, basılı kitap teslimlerinde ise %8 olarak uygulanmaktaydı. Mükellefler kitap ve süreli yayınların tesliminde 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, indirim yoluyla gideremedikleri ve Cumhurbaşkanı’nca tespit edilecek sınırı aşan KDV tutarlarının iadesini en geç izleyen yıl talep etmek zorundaydı.  Mükellefler kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV tutarlarını vergi inceleme raporuna veya YMM Raporuna göre yılı içerisinde ve sonraki dönemlerde vergi borçlarına mahsuben veya işlemlerin gerçekleştiği yıl kapandıktan sonra nakden iade talep edebilmekteydiler.

7166 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) bendi ile basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimi KDV’den istisna hale getirilmiştir. 3065 sayılı Kanunun (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. İstisna kapsamında teslim yapanlar düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde KDV göstermeyecek ve “3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır.” ibaresine yer vereceklerdir. Söz konusu istisnanın uygulanmasında 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmayacak, teslim tutarına bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV tahsil edilmeyecektir.

Bu istisnadan kaynaklanan mahsuben ve nakden KDV iade taleplerinde Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin II/B/17.4 bölümünde belirtilen belgeler hazırlanarak başvuruda bulunulmalıdır.

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri Uygulama Genel Tebliği’nin II/B/17.4 bölümünde belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması şartıyla miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecek. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) bendi ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde, mükellefler yüklendikleri KDV tutarlarını indirimli oran teslimlere göre daha kolay ve hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Mükelleflerin mahsuben KDV iade taleplerinin miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek olması finansal açıdan sektöre olumlu yansıyacak, firmalara KDV iade sürecinde ek maliyetler yüklemeyecektir. Ayrıca nakden KDV iade talebinde bulunabilmek için işlemlerin gerçekleştiği yılın sona ermesi beklenmeden iade talep edilebilecektir.

SONUÇ

KDV Kanunu’nda yapılan ilk düzenleme ile kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi teslimin Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılması ve teslim tutarının KDV hariç 100 TL’nin üzerinde olması şartlarına bağlanmıştı. Yapılan düzenleme sektöre ve nihai tüketicilere tam olarak katkı sağlamamış ve uygulamada tereddütler yaşanmasına neden olmuştu. Bunun üzerine Bakanlık kısa bir süre sonra yaptığı yeni düzenleme ile kitap ve süreli yayın teslimlerinin kim tarafından gerçekleştirildiğine ve teslim tutarına ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimi KDV’den istisna hale getirilmiştir. Ayrıca Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde ilgili istisnaya ilişkin eklenen hükümler ile mükellefler yüklendikleri KDV tutarlarını indirimli oran teslimlere göre daha kolay ve hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Sonuç olarak KDV Kanunu’nda ve Tebliğ’de gerçekleştirilen son düzenlemeler ile zaten karışık ve anlaşılması zor olan vergi uygulamalarını daha da karmaşık hale getirmenin önüne geçildiği ve tereddütlerin giderildiği görüşünü paylaşmaktayım.


Yalçın Pekgöz
Yeminli Mali Müşavir
yalcinpekgoz@platodenetim.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir