Konkordato İşlemine İlişkin Denetim Şirketi Tarafından Hazırlanması Gereken Finansal Analiz ve Bağımsız Denetçi Raporu

Bilindiği gibi 2018 yılının yarısından sonra ekonomik yaşamda meydana gelen olağanüstü gelişmeler ve dalgalanmalar birçok işletmeyi olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmelerin bir sonucu olarak çoğu şirketin konkordatoya başvurduğunu görmekteyiz.

Konkordato sürecinde 03.06.2011 tarih ve 635 sayılı KHK’nin 28.  maddesi kapsamındaki küçük işletmeler dışında kalan işletmeler konkordato için mahkemeye başvurmak isterlerse İcra ve İflas Kanunun 286. maddesinde istenen bilgileri, belgeleri ve ………. tarihli finansal tablolarına göre hazırlanan konkordato ön projesini denetim şirketine sunarlar. Denetim şirketi, bu bilgileri, belgeleri ve konkordato ön projesini değerlendirir. Denetçiler bu çerçevede bağımsız denetim standartlarına uygun bir denetim yürüterek yeterli sayı ve uygunlukta kanıt toplarlar. Bu değerlendirmeleri sonucunda “Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz ve Bağımsız Denetçi Raporu” yazarlar.

Denetim şirketi tarafından hazırlanan Konkordato Ön Projesi Değerlendirme ve Bağımsız Denetçi Raporunda “konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin mümkün olduğu veya mümkün olmadığı” şeklinde görüş verilir. Verilen görüşün konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin mümkün olduğu yönünde olursa mahkemece konkordato talebi çerçevesinde geçici mühlet kararı verilir. Aksi durumda mahkemece konkordato talebi reddedilir.

Konkordato talebinde bulunmak isteyen şirketlerin icra ve haciz baskısı altına girmeleri nedeniyle konkordato sürecini hızlandırmak amacıyla bir an önce denetim şirketinden rapor almak istediklerini biliyoruz. Bağımsız denetçi raporunun doğruluğundan denetim şirketleri sorumlu olduğundan, denetçilerin üstesinden gelemeyecekleri (özellikle süre açışından) işi üstlenmemelerini öneriyorum. Konkordato talebinde bulunmak isteyen şirketlere önerimiz de şudur; bağımsız denetim raporu almak bankadan veya bir meslek odasından herhangi bir belge almak şeklinde bir işlem değildir. Yapılan denetim işlemi bir sürece tabidir. Denetçinin makul güvence elde edebilmesi amacıyla yeterli sayı ve uygunlukta kanıt toplaması gerekir. Bu bağlamda söz konusu raporun kısa bir surede bitirilemeyeceğinin farkında olmalısınız.

Bağımsız denetim şirketleri konkordato raporlarının nasıl yazılması şeklinde sürekli sorular sormaktadırlar. Raporun yazılması konusunda BDS 805: ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ yol gösterici olacaktır. Tek bir finansal tablonun veya finansal tablodaki belirli bir unsur, hesap veya kalemin denetiminde BDS’leri uygularken denetçinin amacı;

 1. Denetimin kabulüyle,
 2. Söz konusu denetimin planlanması ve yürütülmesiyle,
 3. Tek bir finansal tabloya veya finansal tablodaki belirli bir unsur, hesap veya kaleme ilişkin görüş oluşturma ve raporlamayla,

ilgili özel hususları uygun biçimde ele almaktır.

Detayları söz konusu standartta görüleceği üzere bağımsız denetçiler tarafından aşağıdaki şekilde bir finansal analiz ve denetçi raporu yazılabilir. Öncelikle finansal analiz raporuna verilen görüşün açıklandığı bağımsız denetçi raporu yazılır. Daha sonra konkordato talebinde bulunacak şirketin organizasyon yapısı ve faaliyet konusu hakkında bilgi verilir. Daha sonra teklif edilen ön proje detaylandırılır. Son olarak söz konusu proje için yapılan hesap incelemeleri ve mali analizler gösterilir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde konkordato işlemine ilişkin hazırlanması gereken finansal analiz ve bağımsız denetçi raporu örneği aşağıda gösterilmiştir.

ABC ŞİRKETİ

………. TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARINA GÖRE

( ………BİLANÇO DEĞERLERİ ÜZERİNDEN) HAZIRLANAN

KONKORDATO ÖN PROJESİ FİNANSAL ANALİZ RAPORU VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

I. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

RAPOR NUMARASI  
TARİH  
RAPORUHAZIRLAYANBAĞIMSIZDENETİMŞİRKETİÜnvanı  
KGK Sicil No 
Adresi 
RAPORUHAZIRLAYANBAĞIMSIZDENETÇİAdı Soyadı  
KGK Sicil No 
HAKKINDARAPORDÜZENLENENŞİRKETİN Ünvanı  
Adresi 
Vergi Dairesi/No 
Ticaret Sicil No 
İletişim 
İNCELEMEDÖNEMİ  
SONUÇ2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 285. maddesi uyarınca yapılan konkordato başvurusunda, şirket tarafından hazırlanan konkordato ön projesinde yer alan teklifin; aynı Kanunun 286/e maddesi uyarınca hazırlanan iş bu rapora göre gerçekleşmesinin Kuvvetle Muhtemel Olduğu Kanaatine ulaşılmıştır.

EKLER

 1. BİLANÇO
 2. GELİR TABLOSU

II. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

1.Görüş

ABC Şirketinin (şirket) İcra ve İflas Kanunun 286. maddesinde istenen bilgi ve belgelerini, 6102 sayılı TTK’ya göre hazırlana ve incelemeye sunulan …….., …….. yıllık bilançolarını  ….. ara dönem bilançosunu, ………..tarihli ayrıntılı mizanını …………. , ……………. tarihli gelir tablolarını, ………….tarihleri arası gelir tablosunu  …….. Konkordato Ön Projesi Uyarınca hazırlanan …………….. yılları arasını kapsayan nakit akış tablosunu, ……..tarihli bilançoda yer alan tutarların işletmenin sürekliliği   esasına göre değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan ara bilançonu, ……..tarihli bilançoda bulunan aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançosunu, şirketin iflasa gittiğinde alacaklıların  iflas masasından ellerine geçmesi muhtemel  tutarlara göre hazırlanan …………. tarihli karşılaştırmalı tablolarını, …………… yıllarını kapsayan bütçe ve proforma gelir tablolarını, alacaklılarını, alacak miktarlarını ve alacakların imtiyaz durumunu gösterir listesini ve………. tarihli finansal tablolarına göre hazırlanan konkordato ön projesini finansal analiz raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişiktekikonkordato ön projesi finansal analiz raporu tüm önemli yönleriyle şirketin mevcut durumunu gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır ve konkordato ön projesi finansal analiz raporunda yer alan teklifin gerçekleşmesi mümkündür.

2) Görüşün Dayanağı

Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, belge ve kayıt uyumu, analitik inceleme, doğrulama, örnekleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulamasını kapsamaktadır. Raporlama çalışmamamız finansal tablolarda ki tutarlarla ve dip notlarla ilgili kanıtların toplanması ve şirketçe hazırlanan Konkordato Ön Projesi ile dayanakların incelenmesini içermektedir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz Raporunun bağımsız denetimiyle ilgili olarak etik hükümler uyarınca Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Söz konusu hükümler uyarınca etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Dikkat Çekilen Hususlar

Bu konkordato ön projesi finansal analiz raporu, ilgili şirket tarafından konkordato için başvurulacak …… mahkemesine bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple, konkordato ön projesi finansal analiz raporu başka amaçlar için uygun olmayabilir. Raporumuz yalnızca Şirket ve …………………… mahkemesi için hazırlanmış olup, Şirket veya …………………. Mahkemesi haricindeki taraflara dağıtılamaz. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz Raporuna İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; konkordato ön projesi finansal analiz raporunun gerçeğe uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Şirket yönetimi; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Şirket yönetiminin sorumluluğu; söz konusu ara bilançoların TTK, VUK ve MSUGT uyarınca hazırlanması, imzalanması ve dürüst bir şekilde sunulmasından ibarettir. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükler den kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmış, gerçeğin dürüst bir şekilde yansıtılmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini gerektirmektedir.

5) Bağımsız Denetçinin Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

KGK tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşu (Sicil No BDK /…./…..) olarak sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonuçlar itibarıyla şirket tarafından  2004 sayılı  İcra İflas Kanunu’nun 7101 sayılı kanunla değişen 285. Maddesi uyarınca teklif edilen konkordato ön projesinin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olup olmadığının yaptığımız finansal analiz çalışmaları neticesinde dayanakları ile birlikte görüş verilmesinden ve raporlanmasından ibarettir.

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: Amacımız, bir bütün olarak konkordato ön projesi finansal analiz raporunun hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tabloya istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

 • Konkordato ön projesi finansal analiz raporundaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
 • Şirketin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
 • Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablodaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirketin sürekliliğini sona erdirebilir.
 • Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
 • Konkordato ön projesi finansal analiz raporunu ve projenin temelini oluşturan finansal tablonun, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tablonun temelini oluşturan işlem ve olayları, gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ve -varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Sorumlu Denetçi

Denetim Şirketi

Tarih

İmza

III. ABC ŞİRKET TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN KONKORDATO ÖNPROJESİNİN GENEL VE YASAL ESASLARI

Konkordato talebine eklenmesi gereken bağımsız denetim kuruluşu finansal analiz raporuna ilişkin 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri şu şekildedir:

Madde 285 – (Değişik: 28/2/2018-7101/13 md.)

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır.

Konkordato talebine eklenecek belgeler:(1)

Madde 286- (Değişik: 28/2/2018-7101/14 md.)

Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) (Değişik:6/12/2018-7155/13 md.) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3.6.2011 tarihli 635 sayılı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 28. Maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz. Bu madde uyarınca sunulan mali tabloların tarihi en fazla kırkbeş gün önce olabilir.

(Mülga fıkra:6/12/2018-7155/13 md.)

Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

(Ek fıkra:6/12/2018-7155/13 md.) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak olacak denetimlerde, denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra:6/12/2018-7155/13 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

IV. KONKORDATO TALEP EDEN ŞİRKETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A. ŞİRKETİN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
B. TEKLİF EDİLEN ÖN PROJE

V. HESAP İNCELEMELERİ

A. İNCELEMEYE SUNULAN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI

B. ……..TARİHLİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU UYARINCA YAPILAN KARŞILAŞTIRMALAR(RASYO)ORAN ANALİZLERİ

B1. LİKİDİTE ORANLARI

HESAPLAMA TABLOSU

LİKİDİTE ORANLARININ YORUMLANMASI

NET İŞLETME SERMAYESİ

CARİ ORAN

LİKİDİTE ORANI

NAKİT ORANI

STOK BAĞIMLILIK ORANI

B2. FİNANSAL YAPI ORANLARI

HESAPLAMA TABLOSU

FİNANSAL YAPI ORANLARININ YORUMLANMASI

FİNASAL KALDIRAÇ ORANI

ÖZKAYNAK ÇARPANI

BORÇLANMA KAT SAYISI (ÖZKAYNAK DEVİR HIZI)

KISA VADELİ BORÇLAR TOPLAM VARLIKLAR ORANI

KISA VADELİ BORÇLAR TOPLAM BORÇLAR ORANI

BANKA KREDİLERİ TOPLAM AKTİFLER ORANI

B3. FAAALİYET ORANLARI (DEVİR HIZLARI)

HESAPLAMA TABLOSU

FAALİYET ORANLARININ YORUMLANMASI

ALACAK DEVİR HIZI

ALACAKLARIN ORTALAMA TAHSİL SÜRESİ DEVİR HIZI

STOK DEVİR HIZI

AKTİF DEVİR HIZI

DÖNEN VARLIKLAR DEVİR HIZI

MDV DEVİR HIZI

ÖZKAYNAK DEVİR HIZI

B4. KARLILIK ORANLARI

HESAPLAMA TABLOSU

KARLILIK ORANLARININ YORUMLANMASI

ÖZKAYNAK KARLILIĞI

BRÜT KAR MARJI

VI. BİLANÇO, GELİR TABLOSU, BÜTÇE, PROFORMA GELİR TABLOSU, NAKİT AKIM TABLOSU İNCELEMELERİ KAPSAMINDA KONKORDATO ÖN PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 1. GENEL DEĞERLENDİRME
 2. KONKORDATOYA TABİ ALACAKLARIN (ŞİRKET BORÇLARININ) BELİRLENMESİ
 3. KONKORDATO PROJESİ KAPSAMINDA ALACKLILARIN VAZGEÇECEĞİ ALACAK TUTARININ TESPİTİ
 4. ŞİRKETİN ……..TARİHİ İTİBARI İLE VARLIKLARININ VUK HÜKÜMLERİ UYARINCA TESPİTİ (ÖZVARLIK)
 5. ŞİRKETİN………..TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN GELİR TABLOSU VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
 6. ŞİRKETİN ……..TARİHİ İTİBARİ İLE İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ ESASINA GÖRE HAZIRLANAN ARA BİLANÇO VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
 7. ŞİRKETİN KONKORDATO ÖN PROJESİ HAZIRLADIĞI TARİH İTİBARI İLE “AKTİFLERİN MUHTEMEL SATIŞ FİYATLARI ÜZERİNDEN HAZIRLANMIŞ ARA BİLANÇOSU“  VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
 8. KONKORDATO PROJESİNİN BÜTÇE HESAPLAMALARI VE AÇIKLAMALAR
 9. KONKORDATO PROJESİNİN NAKİT AKIM TABLOSU HESAPLAMALARI VE AÇIKLAMALAR
 10. KONKORDATO ÖN PROJESİNİN GELİR KAYNAKLARI VE AÇILAMALAR
 11. KONKORDATO ÖN PROJESİNDE BORÇLAR VE BORÇLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 12. ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE ALACAKLILARIN ELİNE GEÇECEK MUHTEMEL TUTARLAR İLE KONKORDATO PROJESİNE GÖRE ALACAKLILARIN ELİNE GEÇMESİ TEKLİF EDİLEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
 13. TEKLİF EDİLEN KONKORDATO ÖN PROJEİNİN GERÇEKLEŞMESİNİN KUVVETLE MUHTEMEL OLDUĞUNA YÖNELİK YAPILAN DEĞERLENDİRMEYE DAYANAK TEŞKİL EDEN NAKİT AKIM TABLOSU
 14. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 15. DİĞER DEĞERLENDİRMELER

VII. SONUÇ

…………………. tarafından hazırlanan konkordato ön projesi ve ekleri üzerinde yapılan finansal analiz çalışması neticesinde; 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 285. maddesi uyarınca yapılan konkordato başvurusunda, şirket tarafından hazırlanan konkordato ön projesinde yer alan teklifin; aynı kanunun 286/e maddesi uyarınca hazırlanan işbu rapora göre gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kanaatinevarılmıştır.


SORUMLU DENETÇİ

Prof. Dr. Süleyman Uyar
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
İşletme Fakültesi
suleyman.uyar@alanya.edu.tr

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir