SGK 

Rapor Parası Müjdesi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş imzasıyla yayımlanan genelgede sağlık raporlarındaki ücret konusuna açıklık getirildi.

Sağlık Bakanlığı, çeşitli nedenlerle düzenlenen sağlık raporlarının verilmesindeki belirsizliklere genelgeyle açıklık getirdi.
Müsteşar Eyüp Gümüş imzasıyla yayımlanan genelgede, sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarının bundan böyle belirlenen formatta düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Kişinin beyan etmediği ya da hekimin fiziki muayenesi sırasında belirti ve bulgusuna rastlanamayan hastalık ve rahatsızlıkların saptanması için ileri laboratuvar, görüntüleme tetkikleri yapılmayacak.

Muayene tarihinde kişinin haricen sağlam bulunması, tam sağlıklı olduğunu göstermeyecek, rapor verildikten sonra saptanabilecek hastalık ve rahatsızlıklar, bunların düzenleme tarihinde bulunduğunun kanıtı sayılamayacak.

Beyan edilen ya da fizik muayene ile saptanan hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumunda kişiler ilgili sağlık kurum/kuruluşlarına yönlendirilecek.

Birinci basamak sağlık hizmet sunucularından spor lisansı, yivsiz av tüfeği, akli meleke tespiti ya da okul ve yurt gibi yerlere verilmek üzere alınan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” için kişiler, öncelikle aile sağlığı merkezlerinden ve toplum sağlığı merkezlerinden veya www.thsk.gov.tr adresinden, “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” temin edecek. Başvuru sahibi, bu formda sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı alanları doldurup imzalayacak. Bunu 18 yaşın altındakiler için yasal temsilcileri yapacak. Bu form doldurulmadan kişilerin muayeneleri yapılmayacak, rapor düzenlenmeyecek.

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen raporlar için kişilerden ücret talep edilmeyecek.

Formata uygun düzenlenen raporlar için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili mevzuatta belirtilmeyen herhangi bir bilgi ve belge talep edilmeyecek, gereksiz bürokratik işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar mağdur edilmeyecek.

İLAÇ RAPORLARI

İlaç kullanım raporları, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) hükümler çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenecek ve başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacak.

İlaç kullanım raporlarında, SUT’ta özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç, ilaç dozları belirtilmeyecek, etken madde adının yazılması yeterli olacak.

İlaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, ilgili hekimce raporda aksi belirtilmedikçe SUT’ta öngörülen en uzun süre olan iki yıl boyunca geçerli olacak.

Aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimliği uzmanı ve diğer uzman hekimler, aldıkları eğitim dahilinde ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları düzenleyebilecek.

İlaç, üçlü heyet, durum bildirir, istirahat, tıbbi malzeme ve diğer sağlık kurulu raporları ile tek tabip raporlarında üst hukuk normları ile zorunlu tutulan haller dışında mühür ve başhekim onayı aranmayacak.

ASKER VE POLİS ADAYLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarına alınacak askeri öğrenci adayları, ilk defa işe başlayacak muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe başlayacak Emniyet Hizmetleri Sınıfı adaylarının alması zorunlu sağlık kurulu raporları için Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ücret talep edilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuat gereği görevde bulunan personel ile askeri öğrencilerden talep edilen sağlık raporları, bu kişilerin kurumlarından resmi yazı almaları halinde yine ücretsiz verilecek.

Hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar kamu personeli değerlendirilemeyecek, bu kişilerden sağlık raporlarına yönelik işlemlerden ücret talep edilecek.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir