SGK – 7326 YAPILANDIRMA BAŞVURU İŞLEMLERİ

7326 YAPILANDIRMA BAŞVURU İŞLEMLERİ
1) Başvuru formu, en geç 31/08/2021 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.
2) e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-sigorta kanalıyla veya posta yoluyla yapılacak olup elden başvuru yapılmayacaktır.
3) Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
4) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
5) Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.
6) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 1/11/2021 (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 9, dokuz eşit taksit için % 13.5, on iki eşit taksit için %18, on sekiz eşit taksit için % 27, taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 1/11/2021 (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)tarihinde sona erecektir.
7) Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerince yirmi dört eşit taksit için % 36, otuz eşit taksit için % 45, otuz altı eşit taksit için % 54 oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.
8) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda aylık dönemler halinde olmak üzere altı eşit taksit için % 4.5, dokuz eşit taksit için % 6.75, on iki eşit taksit için % 9, on sekiz eşit taksit için % 13.5, yirmi dört eşit taksit için % 18, otuz altı eşit taksit için % 27, kırk sekiz eşit taksit için % 36, altmış eşit taksit için % 45, yetmiş iki eşit taksit için % 54, yüz yirmi eşit taksit için % 90 taksitlendirme farkı ilave edilerek azami yüz yirmi eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.
9) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir. (Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar Hariç)
10) Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.
11) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.
12) Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1/11/2021 (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.
13) Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının 1/11/2021 (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, ilgili borçlar bankaların borç kapatma menüsünden ödenebilecektir.
14) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7326 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek:6/a nolu ekinde yer alan dilekçenin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.
15) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçların 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasının istenilmesi halinde bu başvuru formunun ilgili bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir.
16) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.
17) İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmesine rağmen diğer taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememesi ya da eksik ödemesi hâlinde, yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.
18) Yılsonuna denk gelen taksitlerin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmi tatile gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması hallerinde taksitler ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.
19) Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.
20) 7326 sayılı Kanunun 9 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının b) bendinde yer alan düzenlemeye istinaden 7256 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden ve taksit ödeme yükümlülükleri bozulmayan alacaklar açısından, bütün borçlular(5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir. İlgili düzenlemeden yaralanmak isteyenlerin bu formda yer alan “Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7256 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir