Son KDV Tebliğinde öne çıkan hususlar

16/10 /2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yapılan açıklamalar bu yazının konusun oluşturmaktadır.

Bazı Teslimlerde Tevkifat Oranları Değişti!
Yapılan yeni düzenleme ile birlikte kapsam olarak “her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçeleri” (Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri ve sayılan metallerin alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışı da bu kapsamda değerlendirilir) şeklinde yapılacak külçe metal teslimlerinde uygulanacak olan KDV Tevkifatının mevcut oranı 7/10 yerine 5/10 olarak değiştirilmiştir. Söz konusu teslimler için1 Kasım 2015 tarihinden itibaren yeni oran uygulanacaktır. (1 NL TEB. MADDE-1)

KDV İADE ALACAKLARININ MAHSUBUNDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ
Mevcut düzenlemeye ek olarak İndirimli Oran ve tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesinde kapsama “Vergi Dairesi tarafından takip edilen amme alacakları” da dahil edilmiştir. (1 NL TEB. MADDE-2/23)

YMM RAPORU İLE İADE MÜMKÜN HALE GELDİ
3065 Sayılı KDV Kanunu (11/1-a), (13-a), (13-b), (13-c) ve (13-e) maddeleri mucibince vergiden istisna edilen işlemlerden kaynaklanan nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde mevcut düzenlemeye ek olarak Vergi inceleme Raporunun yanı sıra YMM Raporu da dahil edilmiştir. Buna göre bu kapsamda talep edilen nakden iadelerde YMM Raporuyla da iade alınması veya teminat verilmiş ise çözüm işlemleri mümkün hale getirilmiştir. (1 NL TEB. MADDE-3/8/10/15)

İADE TALEPLERİ İÇİN ARANAN BELGELERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Yolcu beraberi eşya kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan kaynaklanan iade taleplerinde vergi daireleri tarafından istenen belgeler arasında yer alan Yüklenilen KDV Listesi ve İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren mükelleflerden talep edilmeyecektir. Bununla beraber ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde istenen belgelerde yer alan İlgili Meslek Odasına Üyelik Belgesinin örneğinde Noter onayı aranmayacaktır.Son olarak Gümrük Beyannameli Mal İhracında Dış Ticaret Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin iade taleplerinde kendi listelerine ek olarak ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listelerini de ibraz etmelerine gerek kalmamıştır. (1 NL TEB. MADDE-4/5/28)

BAŞVURU ŞARTLARINDA KOLAYLIK SAĞLANDI
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu işlemlerle ilgili olarak Vergi Dairesine İstisna Belgesi başvurularında tadil bakım ve onarım yapılacak araçlara ilişkin hazırlanması istenilen projelerde takvim yılı aşılmamak kaydı ile birden fazla araç için tek bir proje hazırlama kolaylığı getirilmiştir. (1 NL TEB. MADDE-7)

İSTİSNA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
3065 sayılı Kanunun (13/c) maddesine göre, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerde istisna kapsamına girenler, Türk Petrol Kanununun (13/1) inci maddesi hükmünde işlem yapanların yanı sıra muhtelif maddelere göre işlem yapanlar şeklinde genişletilmiştir. ( 1 NL TEB. MADDE-11)

İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA KULLANILMASINDA SÜRE SINIRLAMASI KALKTI
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden dolayı yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları halinde bu tercihi yapan mükelleflerin tecil edemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde bildirme zorunluluğu kaldırılmış olup ihracatın gerçekleştiği dönemden başlamak üzere ileriye dönük beyan edilebilme olanağı getirilmiştir. ( 1 NL TEB. MADDE-29)

DİĞER HUSUSLAR
KDV Kanunu 17/4-k mucibince Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulmuş iktisadi işletmelerin istisna durumlarının yapılan arsa ve işyeri teslimlerinin sadece bu amaca yönelik olanlarla sınırlı olduğu vurgulanmıştır. (1 NL TEB. MADDE-20)

11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 Sayılı Kanunun Geçici 41’inci maddesi kapsamında taşınmazların (İlgili Kuruma Borcu olan kurumların karşılığında devrettikleri taşınmaz vb.) SGK ya devir ve teslimi ve ilgili kurumun söz konusu taşınmazları (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) devir ve teslimi 31/12/2013 yılına kadar KDV istisna edilmiştir. (1 NL TEB. MADDE-21)

İhraç kayıtlı mal alan ihracatçılarının Genel Giderler ve Atik’ler nedeniyle yüklediği KDV için iade talebinde bulunabileceği azami KDV tutarı mevcut düzenlemedeki açıklama yerine “ihraç bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutardan fazla olamayacağı” şeklinde revize edilmiştir. (1 NL TEB. MADDE-26)

Özel esaslara alınan mükelleflerin 213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre yapacakları savunmalarda ileri sürecekleri delilleri “rapora bağlama” şartı kaldırılmış olup yerine yazı ile de ibraz edebilme imkânı getirilmiştir. (1 NL TEBLİĞ MADDE-30)

 

Kaynak: muhasebenetwork.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir