Yeni Aracılık Sözleşmesi İle Mali Müşavirler SGK’ya Karşı Sorumlu Olacak

Son günlerde SGK tarafından işverenlere, çalışanlara yönelik yaptırımlar yasallaşırken Mali Müşavirlerinde sorumlukları artmakta hatta cezalardan müteselsil olmaktadırlar.

“Vergi Usul Kanunu’nun 359.maddesine göre sigortalıların ücretlerinin eksik gösterilmesi halinde söz konusu ücret bordrosu “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge” olarak tanımlanıyor. Bu durumda da işverenler hakkında 1,5 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.”(1)

Yanıltıcı belge düzenleyerek menfaat elde etme genellikle;

Özel nitelikteki inşaat işleri,

İhale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak,
İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından sahte veya gerçek dışı beyanda bulunmak,

Gerçek dışı sigortalı göstermek,
Emeklilik işlemlerinde yanlış beyan

gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde Kurum TCK kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
Yanıltıcı belge düzenleyip suç işleyen işveren, menfaat sağlayan sigortalı ve bilerek suça iştirak eden Mali Müşavire hapis cezası verilebilecek.(2)

Mali Müşavirlerin bilerek suça iştirak etmesi aranmasına rağmen işverenle yapılan “Aracılık Sözleşmesi” nedeniyle Kuruma verilen belgelerde meslek mensubunun adının bulunması beyanın doğruluğunu kabul edildiği ve sorumluluğunun meslektaş tarafından kabul edildiği anlamı taşımaktadır. Bu durum istemese de meslek mensubunu iştirak kapsamına sokmaktadır.

Ayrıca SGK tarafından uygulamaya sokulacak yeni sistem ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya belgelere uygun olmamasından doğan olumsuzluklardan Mali Müşavir işverenle birlikte müteselsil olarak sorumlu olacak.

İşleme girecek olan yeni sistem ile müşterilerle yapılan “Aracılık Sözleşmesi” kapsamı genişletilerek Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan aracılık sözleşmesi olacak.

Artık işyeri bildirgesi verirken, işyeri bildirgesinin ekinde aracılık sözleşmesi de istenebilecek. SGK, gerekli gördüğü takdirde işverenin aracılık sözleşmesi imzaladığı Mali Müşaviri öğrenmek adına bu sözleşmeyi talep edebilecek. Dolayısıyla hatalı işlemlerin hangi tarihte yapıldığı, bu tarihler arasında aracı yetkisi verilen Mali Müşavirin olup olmadığı tespit edilebilecek. Böylece her hatalı işlemden meslek mensubu sorumlu tutulmayacak.

SGK denetim birimleri; düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve belgelere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, uygunsuzluk halinde Mali Müşavirin kendi kusurlu davranışları ile sorumlu olup olmadığı tespit edilecek.

Eğer meslek Mali Müşavir kurumu zarara uğratan uygunsuzluğa sebebiyet verdiği tespit edilirse, ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte sorumlu tutulacak.

Tutulması zorunlu defterler ve belgelerin saklanmasından işveren sorumlu olacak. Ayrıca SGK tarafından bu kayıt ve belgeler istenirse yine ibraz yükümlülüğü işverene ait olacak.

Mali Müşavir ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptali halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde SGK’ya bildirilmek zorunda olacak.

Ancak Mali Müşavirler ne olur olmaz diye bu belgelerin zaman aşımı dolana kadar güvenliğini sağlamak zorunda kalacaktır. Sözleşme iptal edilse bile, hizmet verilen sürelerden sorumlu oldukları için bu belgelerin kopyasını almak gibi bir külfetle karşılaşacaktır.

Kısaca sorumluluk ve angarya çok !..

Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

Kaynakça

  1. Ve (2) : Dr. Mehmet BULUT İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı:

İşverene ve Sigortalıya 5 yıla kadar Hapis Tehlikes

15.12.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir