Dikkat! Emekli Aylığınız Düşebilir…

Doğum borçlanması herkes için iyi değil

Yeni düzenleme sonrası ‘doğum borçlanması herkes için iyidir’ şeklinde bir genelleme yapmamak gerekiyor. Örneğin belli durumlarda 2000 yılında değişen maaş hesaplama sistemi sebebiyle emekli aylığı artmak yerine düşer.

dogum-borclanmasi-herkes-icin-iyi-degil

Doğum borçlanması anneler için tanınmış önemli bir imkan. Ve pek çok durumda borçlanma yapmak avantaj sağlıyor. Örneğin borçlanma yaparak;

SİZİNLE DETAYI PAYLAŞTIK

– Daha erken emekli olabiliyorsunuz.

– Prim gününüzü artırabiliyorsunuz.

– Emekli aylığınızı yükseltebiliyorsunuz.

-Bağ-Kur’dan SSK’ya geçişte gereken 3,5 yılın doldurulmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bunların detaylarını yazı dizimizin önceki bölümlerinde paylaştık. Fakat doğum borçlanması herkes için her zaman avantaj sağlamıyor.

EMEKLİ AYLIĞINIZ DÜŞER

Sosyal güvenlik öyle bir konu ki, bir kişi için çok hayati avantaj sağlayan bir konu başka birisi için dezavantaja dönüşebiliyor. Aynı durum doğum borçlanması için de geçerli. Bir örnekle konuya açıklık getirelim.

Fatma Hanım 1 Ocak 1987’de sigortalı olmuş ve 30 Ekim 1999’da işten çıkmış. Fatma Hanım’ın bütün çalışmaları 2000 yılından önce olduğu için emekli aylığı hesabında önemli bir avantaja sahip. Bugün emekli olması halinde en az 1300 lira emekli maaşı alabilecek.

FATMA HANIM’IN DURUMU

Fatma Hanım 1993 ve 2000’de iki doğum yapmış olsun. Fatma Hanım 2000 yılındaki doğumu borçlanırsa -2000 yılında değişen maaş hesaplama sistemi sebebiyle- emekli aylığı artmak yerine daha da düşecek. Bu düşüşü engellemek için Fatma Hanım’ın tavandan veya tavana yakın borçlanması gerekiyor. Bu durumda da ödeyeceği parayı maaş olarak geri alması yıllar alacak. Şu halde “doğum borçlanması herkes için iyidir” şeklinde bir genelleme yapmamak gerekiyor.

EMEKLİLER İÇİN DE İMKAN VAR

Do­ğum borç­lan­ma­sı de­yin­ce sa­de­ce ça­lı­şan ve­ya he­nüz emek­li ol­ma­mış ba­yan­lar ak­la ge­li­yor. Oy­sa is­ter­ler­se SSK ve Bağ-Kur emek­li­le­ri de borç­lan­ma ya­pa­bi­lir­ler. Fa­kat tek şart­la; ön­ce emek­li ay­lık­la­rı­nı kes­ti­rip, bir iş­ye­rin­de si­gor­ta­lı ola­cak­lar da­ha son­ra borç­lan­ma ya­pa­cak­lar. Akıl­la­ra “Bir emek­li ne­den do­ğum borç­lan­ma­sı yap­sın ki­” şek­lin­de so­ru ge­le­bi­lir. İki ge­rek­çey­le ya­pa­bi­lir;
2000 yı­lı ön­ce­si önem­li

– Do­ğum borç­lan­ma­sı hak­kı bu­lun­du­ğu hal­de borç­lan­ma yap­ma­dan emek­li omuş­tur.
Özel­lik­le 2000 yı­lın­dan ön­ce­ye ait bir do­ğu­mu var­sa, borç­lan­ma­sı ha­lin­de da­ha yük­sek emek­li ay­lı­ğı bağ­lan­ma­sı söz ko­nu­su.

– Bağ-Kur (4/b) emek­li­si­dir ve SSK’­dan emek­li ol­mak is­te­ye­bi­lir. Bu du­rum­da da ay­lı­ğı­nı kes­ti­rip si­gor­ta­lı ol­duk­tan son­ra ya­pa­ca­ğı borç­lan­ma,
SSK kap­sa­mın­da sa­yı­la­ca­ğın­dan, SSK’­lı ola­rak emek­li ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­le­cek­tir.

Her iki du­rum­da da emek­li ki­şi­nin, borç­la­na­bi­le­ce­ği bir do­ğu­mu­nun bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor.

TAKSİTLE ÖDEME YOK

Soru: Sadettin Bey, doğum borçlanması yapmak istiyorum. Yazı dizinizden öğrendiğim kadarıyla iki çocuğum için borçlanma yapma hakkım var. Acaba borçlanma tutarını taksitle ödeme imkanımız var mı yoksa peşin mi ödemek zorundayız? Dilek F.

Cevap: Dilek Hanım, hizmet borçlanmalarında taksitle ödeme imkanı bulunmuyor. Doğum borçlanması için başvuruyorsunuz. SGK tarafından durumunuz inceleniyor ve borçlanma hakkınız varsa, ödeyeceğiniz asgari tutar size bir yazı ile bildiriliyor. Bu yazıyı aldığınız tarih itibariyle bir ay içerisinde ve tek seferde ödeme yapmanız gerekiyor.

İKİ YIL AVANTAJ

So­ru: Sa­det­tin Bey, 1972 do­ğum­lu­yum. 23.09.1987’de sta­jer si­gor­ta­lı ol­dum. 1992’de do­ğum yap­tım ve 03.11.1997 ta­ri­hin­de nor­mal si­gor­tam baş­la­dı. 1992 yı­lın­da­ki do­ğu­mu­mu borç­la­na­bi­lir mi­yim? Borç­lan­mam ha­lin­de emek­li­lik ta­ri­him de­ği­şir mi? Nev­ra U.

Cevap: De­ğer­li oku­rum, emek­li­lik ta­ri­hi­niz he­sap­la­nır­ken 1987 yı­lın­da­ki staj si­gor­ta­nız de­ğil 1997 yı­lın­da­ki gi­ri­şi­niz esas alı­nır. Bu­na gö­re 54 ya­şı­nız­da ve 5 bin 975 gün­le emek­li olur­su­nuz. Bu­nun­la bir­lik­te 1992’de­ki do­ğu­mu­nu­zu borç­la­na­bi­lir ve si­gor­ta baş­lan­gı­cı­nı­zı iki yıl ge­ri­ye ya­ni 3.11.1995’e çe­ke­bi­lir­si­niz. Bu du­rum­da emek­li­lik ya­şı­nız 52 ve prim gü­nü­nüz 5 bin 825 gü­ne dü­şer. Ya­ni emek­li­lik ya­şı­nız­dan
iki yıl avan­taj sağ­la­mış olur­su­nuz.

BİTTİ

Sadettin ORHAN- BUGÜN GAZETESİ

Kaynak: http://ekonomi.bugun.com.tr/herkes-basvurmamali-haberi/1390483

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir