Garantili cihazlarda bu oyuna aman dikkat

Yetkili servislerin, tamir için gelen cihazları en çok 20 gün süreleri olmasına rağmen tüketiciye zamanında ulaştırmadığı ortaya çıktı. Ayrıca 10 iş gününü geçen durumlarda tüketiciye yedek cihaz verilmesi zorunlu.

garantili-cihazlarda-bu-oyuna-aman-dikkat

Tü­ke­ti­ci­le­ri ko­ru­mak için ye­ni­den dü­zen­le­nen Ga­ran­ti Bel­ge­si Yö­net­me­li­ği­’ne kar­şın, yet­ki­li ba­zı tek­nik ser­vis­le­rin ta­mir için ken­di­le­re ge­len ci­haz­lar­da tü­ke­ti­ci­yi oya­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Ömer ÖNDER- BUGÜN GAZETESİ

‘Aza­mi sü­re­yi ge­çe­mez’

Oy­sa bu yö­net­me­li­ğe gö­re ser­vi­se gön­de­ri­len ci­haz­la­rın ta­mir sü­re­si en çok 20 gün. Sa­de­ce ağır va­sı­ta, oto­mo­bil ve iş ma­ki­ne­le­rin­de bu sü­re 30 iş gü­nü­ne çı­kı­yor. Yö­net­me­lik­te “Ü­rün­le­rin ta­mir sü­re­si aza­mi sü­re­yi ge­çe­me­z” ifa­de­le­ri yer alı­yor. Ay­rı­ca ta­mir sü­re­si 10 gü­nü geç­ti­ğin­de tü­ke­ti­ci­ye ye­dek ürün ve­ril­me­si ge­rek­li.

Be­del ia­de­si is­te­ne­bi­lir

Bil­gi ve­ren Tü­ke­ti­ci­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Ha­ti­ce Saa­det Kal­yon­cu, bu sü­re­le­re rağ­men tü­ke­ti­ci­le­rin oya­la­na­rak haf­ta­lar­ca bek­le­til­di­ğini ifa­de et­ti. Kal­yon­cu ay­rı­ca, yö­net­me­li­ğe gö­re ürü­nün ga­ran­ti sü­re­si için­de tek­rar arı­za­lan­ma­sı, ta­mir sü­re­si­nin aşıl­ma­sı ve­ya ta­mi­ri­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da da tü­ke­ti­ci­nin sa­tı­cı­dan ürün be­de­li­nin ia­de­si­ni is­te­ye­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Yö­net­me­lik “Sa­tı­cı, tü­ke­ti­ci­nin ta­le­bi­ni
red­de­de­me­z” di­yor.

Üre­ti­ci de bil­gi ver­mi­yor

Kal­yon­cu, üre­ti­ci fir­ma­la­rın, tü­ke­ti­ci­ye ye­dek ürün ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne da­ir bir bil­gi­len­dir­me yap­ma­dı­ğı­nı da di­le ge­tir­di. Kal­yon­cu, “Bu du­rum
va­tan­daş­la­rı mağ­dur edi­yo­r” de­di.

Va­tan­da­şın eli mah­kum

Kal­yon­cu’ya gö­re gü­nü­müz­de özel­lik­le akıl­lı te­le­fon­la­rın 20 iş gü­nü ser­vis­te kal­ma­sı kul­la­nı­cı­yı te­dir­gin edi­yor. Kal­yon­cu, “An­cak tü­ke­ti­ci­nin eli mah­kum, baş­ka ça­re­si yo­k” yo­ru­mu­nu yap­tı.

Bülent Deniz: Şikayet edin

Sü­re aşım­la­rıy­la il­gi­li ola­rak va­tan­da­şa bu sü­re­ci ta­kip et­me öne­ri­si ya­pan Tü­ke­ti­ci Bir­li­ği Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Bü­lent De­niz, “Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­’na di­lek­çe ve­re­rek, ser­vis şi­ka­yet edil­me­li­” de­di. De­niz, bu du­rum­da so­run­la­rın çok da­ha hız­lı çö­zül­dü­ğü­nü di­le ge­tir­di. De­niz ay­rı­ca tü­ke­ti­ci­le­re, 20 iş gü­nün­de ta­mir edil­me­yen ci­haz­la il­gi­li Tü­ke­ti­ci Ha­kem He­ye­ti­’ne baş­vu­ru tav­si­ye­sin­de de bu­lun­du.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir