İş kazaları patladı ölüm aylığı alanlar yüzde 85 arttı

2014 yılında, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm nedeniyle, maaş bağlanan kişi sayısı 3 bin 43 oldu.

is-kazalari-patladi-olum-ayligi-alanlar-yuzde-85-artti

Tür­ki­ye­’de son yıl­lar­da iş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lı­ğı ne­de­niy­le ar­tan ölüm­ler, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun (SGK) ma­aş is­ta­tis­tik­le­ri­ne de yan­sı­dı.Ha­san BOZ­KURT- BUGÜN GAZETESİ

2005’te 1675 ki­şiy­di

Bu kap­sam­da, 2005’ten bu ya­na iş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lı­ğı ne­de­niy­le ölüm ay­lı­ğı bağ­la­nan ki­şi sa­yı­sın­da yüz­de 85’lik bir ar­tış ya­şan­dı. 2005 yı­lın­da 1675 ki­şi­ye iş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lı­ğı so­nu­cu ölüm ne­de­niy­le ma­aş bağ­la­nır­ken, bu sa­yı 2014 yı­lın­da 3 bin 43’e yük­sel­di. 2013’te­ki sa­yı da 2 bin 978’di. Ge­çen yıl, iş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lı­ğı so­nu­cu ölüm ne­de­niy­le ma­aş bağ­la­nan ki­şi sa­yı­sı­nın ar­tı­şın­da 301 ma­den­ci­ye me­zar olan So­ma fa­ci­ası, yi­ne 18 ma­den­ci­nin öl­dü­ğü Er­me­nek ve 10 iş­çi­nin fe­ci şe­kil­de can ver­di­ği İs­tan­bu­l’­da­ki in­şa­at asan­sör ka­za­sı et­ki­li ol­du.

So­ma ve Er­me­nek

10 yıl ön­ce iş ba­şın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin top­lam ya­kın sa­yı­sı 3 bin 736 ki­şiy­ken, ge­çen yıl ölen iş­çi­le­rin eş ve ye­tim ka­lan ço­cuk- ­la­rı­nın sa­yı­sı 5 bin 902’ye çık­tı.

Malul sayısı da yükseldi

İş ve işçi güvenliği yasalarına rağmen iş kazası, meslek hastalığı, ameliyat gibi nedenlerle yüzde 60 engelli raporu alarak malulen emekliye ayrılanlarda da büyük bir artış yaşandı. 2005 yılında 3 bin 715 kişiyi malul olduğu için maaşa bağlanırken, 2014 yılında bu sayı 7 bin 921 oldu. Bu sayı 2013 yılında da 5 bin 558 kişiydi. Çalışma gücünü kaybedenlere bağlanan sürekli iş göremezlik maaşı alanlar ise geçen yıl 1604 kişiye yükseldi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir