Geç Gelen Gider Faturalarındaki KDV İndirim Konusu Yapılacak Mı Yapılmayacak Mı?

KDVK 29/3 ‘ e KARŞI KDVK 30/d

Öncelikle Katma Değer Vergisi Kanunun (KDVK) 29/3 ve 30/d maddelerinde nelerin yazdığını hatırlayalım.

KDVK 29/3: İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

Bu madde meslektaşlarımızın titizlikle dikkat ettiği, KDV barındıran vesikaların, KDV ‘yi indirim yoluyla giderebilme imkanı olarak vergiyi doğuran olayın olduğu takvim yılının aşılmaması için çabaladığı maddedir.

KDVK 30/d: Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirilemez.

Bu ibare ise, bir giderin kendisi kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) ise KDV’si de KKEG’dir diye özetlediğimiz bir ibaredir.

1/1/2019 öncesi dönemlerde KDVK 29/3 maddesi ile KDVK 30/d maddesi çatışmıyordu çünkü 01/01/2019 öncesi için KDVK 29/3 ‘te “takvim yılını takip eden” ibaresi yürürlükte değildi, ancak yeni maddenin yürürlük tarihi ile mezkur maddeler arasında bir uygulama sorunu gündeme gelecektir.

Şöyle ki, geçmiş yılın defterlerini kapattıktan sonra, geçmiş yıla ait KDV içeren bir gider faturasını cari dönemin kayıtlarına aldığımızda, ilgili faturanın içeriği geçmiş yılın gideri olduğundan, cari dönemin gideri olmadığından ve aynı zamanda KDV’yi de artık indirme hakkımızda olmadığından tüm tutarı gider hesaplarına KKEG olarak atmaktaydık. 01/01/2019 ‘dan itibaren yürürlüğe girecek KDVK 29/3 maddesinde olan “takvim yılını takip eden” ibaresi ise artık mükelleflere fazladan 1 yıl daha vererek KDV’nin indirim yoluyla indirimine imkan sağlıyor. Kısaca, eğer taslakta geçen ifadelere göre KDV uygulama tebliği yayınlanırsa KDV indirim hakkının 2 takvim yılı içinde kullanımı 2020 yılı defterlerine yazılan 2019 yılına ait vesikaları ile başlanılacak.

Soru şu: Geç gelen gider faturasını vergiyi doğuran olayın olduğu takvim yılı geçtikten sonraki defterlere yazdığımızda bu cari dönemin gideri olmayacağından bu durumda da KDVK ‘nun 30/d ‘ye göre de KDV’sinin indirim konusu yapılmaması gerekirken, mezkur kanunun 29/3 ‘te ise “takvim yılını takip eden” ibaresi ile mükelleflere KDV ‘yi indirme hakkı tanınıyor. Bu durumda KDV indirim konusu yapılacak mı yapılmayacak mı?

Hangi madde öncelikli uygulanacaktır?

Kimi meslektaşlarımız, vesikanın geç gelmesinden dolayı 2020 yılına kaydettiğimiz 2019 yılına ait giderin ilgili 2020 yılına ait kazancın tespitinde KKEG olduğu için bunun KDV’sinin indirim konusu yapılamayacağını, bu tür faturaların ancak maliyet faturası olması durumunda KDV’sinin indirim konusu yapılabileceğini faturanın gider faturası olması halinde ise KDV’nin de indiriminin yapılamayacağını, dolayısıyla KDVK 30/d maddesinin KDVK 29/3 maddesi karşısında her halükarda uygulanması gerektiğini savunabilirler.

Bu görüşlere saygı duymakla beraber ben bu görüşe katılmıyorum. Vergi Usul Kanunu 3/A maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır” denilerek vergi kanunlarının nasıl uygulanması gerektiği açıklamıştır.

Buradan hareketle 3065 sayılı KDV kanunun 29/3 ile getirilen düzenleme mezkur kanunun 30/d maddesindeki düzenlemeye göre hem özel bir düzenlemedir hem de yayım tarihi itibari ile sonradan yürürlüğe girmiştir. 7104 Kanun ile KDV’nin indirim mekanizmasında indirim olarak kullanılma imkanını arttırmak yatmaktadır, aksine bir yorum KDV’nin indirim yoluyla giderilmesini daraltacaktır. Kısacası vergiyi doğuran olayın olduğu takvim yılı geçtikten sonra gelen ister gider ister maliyet faturalarının KDV’lerinin takip eden takvim yılı aşılmadığı sürece ilgili defterlere kaydedilmek suretiyle KDV’lerinin indiriminin yapılabileceği fikrindeyim.

Sonuç itibari ile idarenin yakın zamanda bu konuya uygulamalar ile yön vereceğini düşünmekteyim ki, henüz taslak aşamasında olan 22 seri nolu KDV genel uygulama tebliğinde “gelir veya kurumlar vergisi açısından söz konusu belgelerin defterlere kaydedildiği vergilendirme dönemleri için dönemsellik ilkesi gereği kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınsa dahi bu belgelerde gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir.” denilerek 29/3 maddesinin 30/d ‘ye göre daha öncelikli olarak uygulanacağı yönünde henüz resmi olmayan bir görüş oluşturulmuştur. Bu durumda mezkur taslaktaki ifade aynen yayınlanırsa, geç gelen gider faturalarındaki 2019 yılına ait olan KDV 2020 yılının ilgili defterlerine kaydedilse bile indirim konusu yapılabilecektir.


Tolga Berikten
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
berikten@yahoo.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir