Kasa Fazlası ve Fiktif Alacaklar İçin Vergi Affından Yararlanacaklar, Aman Dikkat!

“Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklardan olan fiktif alacaklar için %3 tutarında bir vergi ödeyeceğiz ve konu kapanacak, ilave başka bir tutar ödenmesi kesinlikle söz konusu olmayacak” diye düşünüyorsanız, aman dikkat edin! Fena halde yanılıyor olabilirsiniz. Yapılan yasal düzenleme ve uygulamaya ilişkin yayımlanan Tebliğ’e daha yakından bakarak söylediklerimize açıklık getirmeye çalışalım.

kasa-fazlasi
6552 Sayılı Kanun’un 74/1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde; bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından olan fiktif net alacak tutarlarının 31.12.2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle kayıtların düzeltilebileceği ve beyan edilen bu tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan verginin aynı süre içinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan Kanun’un 74/1. maddesinin (c) bendinde ise; “ (…) Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz (…)” denmiştir.
 
“İlave Tarhiyat Yapılmaz”dan Ne Anlaşılması Gerekir?
Yukarıda yer alan yasal düzenlemeye ilişkin olarak usul ve esasları düzenleme yetkisi de olan Maliye Bakanlığı, “İlave tarhiyat yapılmaz” hükmünden ne anlaşılması gerektiğini, uygulamaya ilişkin olarak yayımladığı 1 Seri Nolu Tebliğin 5.3. bölümünde şu şekilde açıklamıştır:
“Kurumlar vergisi mükelleflerince 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.”
Dikkat edilecek olursa, Maliye Bakanlığı söz konusu fıkra hükmünü son derece dar bir şekilde yorumlamış, sadece söz konusu tutarların ortaklara dağıtıldığı iddiasından hareketle, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılamayacağını belirtmiştir.
Bu durumda, beyan edilen kasa fazlaları ile ortaklardan olan fiktif alacak tutarları üzerinden söz konusu aftan yararlanıldığı tarihe kadar adat faizi hesaplamamış mükellefler nezdinde ilave tarhiyat yapılması söz konusu olacaktır. Ayrıca, yasa hükmüne göre bu tutarların beyanından hareketle vergi incelemesi yapılmasını engelleyen bir hüküm de bulunmamaktadır.
Beyan Ettiğiniz Kasa Fazlası ve Ortaklardan Olan Fiktif Alacaklar İçin Adat Faizi Hesaplamayı Unutmayın, Yoksa Cezalı Tarhiyatla Karşılaşırsınız…
Yukarıda belirtildiği üzere, kasa fazlaları ve ortaklardan olan fiktif alacakların beyan edilerek üzerinden % 3 vergi ödenmek suretiyle kayıtların düzeltilmesini sağlamaya yönelik bir af getirilmekle birlikte, söz konusu tutarlar üzerinden kayıtların düzeltileceği tarihe kadar hesaplanması gereken adat faizine yönelik bir af söz konusu değildir.
Dolayısıyla, kasa fazlaları ve ortaklardan olan fiktif alacaklar üzerinden kayıtların düzeltileceği tarihe kadar emsaline göre adat faizinin hesaplanarak, 2014 yılı kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, 2014 yılı kurum beyanınızın incelenmesi ve cezalı kurumlar vergisi tarhiyatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Buna bağlı olarak, söz konusu adat faizi tutarlarının içinde bulunduğumuz yıl geçici vergi dönemleri itibariyle, geçici vergiye tabi kurum kazancının hesabında da dikkate alınması gerekir.
Nitekim, 6552 Sayılı Kanun’un 74/1. maddesinin (c) bendinde; “ (…) Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.” denmiştir.
Hani Bunun KDV’si?
Ancak, durum maalesef bununla da sınırlı kalmıyor. Bilindiği üzere, şirketlerin nakit varlıklarının şirket ortaklarına kullandırılması işlemi, Maliye Bakanlığı tarafından öteden beri finansman hizmeti olarak değerlendirilerek, adat faizi üzerinden ayrıca KDV hesaplanması yoluna gidiliyor. Bu nedenle, ilgili dönemleri itibarıyla hesaplanan adat faizi üzerinden KDV hesaplayıp beyan etmeniz gerekiyor.
Yapılan af düzenlemesinde buna ilişkin kolaylık sağlayan bir hüküm bulunmadığından, bu konuda daha önce beyanda bulunmamışsanız, ancak pişmanlıkla beyanlarınızı düzeltmeniz gerekecek. Aksi takdirde cezalı KDV tarhiyatıyla karşılaşabilirsiniz.
Sonuç olarak, kasa açıklarınız veya ortaklarınızdan olan fiktif alacaklarınız için 2014 yılı içerisinde ilgili dönemler itibarıyla emsaline göre adat faizi hesaplayıp kurum kazancı olarak geçici vergi beyanına dahil etmediyseniz, ayrıca söz konusu adat faizleri üzerinden KDV hesaplayıp beyan etmediyseniz, aftan yararlanırken bir kez daha düşünmek ve değerlendirme yapmak gerekiyor.
Bülent Ak
Kaynak: www.kpmgvergi.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir