Memurların doğum izni ve süt izni hakları

Kadın memurların doğum izni ve süt izni hakları neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, kadın memurların doğum izni ve süt izni haklarını kaleme aldı. İşte kadın memurların süt izni ve doğum izni haklarının ayrıntıları.

kadin-memurlar

Doğum yapan kadın memurlara mazeret izni kapsamında; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle aylıklı analık izni veriliyor. İkiz, üçüz gibi çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta daha eklenmesi gerekiyor.

Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabiliyor ve bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenebiliyor. Fiilen çalışma koşulu nedeniyle doğum öncesi bu süre içinde alınmış yasal izinler varsa bu izinli sürelerin doğum sonrası izin süresine eklenmemesi gerekiyor.

TABİP RAPORU ŞART
Memurun doğumdan önceki sekiz haftalık analık izninin, doğum tarihinden önceki üç haftaya kadarki kısmını Kurumunda çalışarak geçirebilmesi için tabip raporu şart olup, sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık iznine eklenmesi mümkün bulunmuyor.

ERKEN DOĞUM HALİNDE ANALIK İZNİ
Gerek tabip raporuyla üç hafta kalıncaya kadar çalışmakta olduğu süre içerisinde ve gerekse çalışamadığı son 3 hafta içerisinde olsun doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümünün ise doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmesi mümkün bulunuyor.

GEÇ DOĞUM HALİNDE ANALIK İZNİ
Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen sürelerin doğum sonrası analık izni süresinden düşülmesi gerekmiyor.

ÖLÜ DOĞUM HALİNDE ANALIK İZNİ
32’nci haftadan önce ölü doğum yapan kadın memura, erken doğum sebebiyle kullanamadığı 8 haftalık doğum öncesi analık izninin tamamının doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte doğumun ölü doğum ya da düşük olduğuna sağlık hizmeti sunucusu tarafından karar verilmesi gerekiyor.

ANNENİN DOĞUMDA ÖLÜMÜ HALİNDE İZİN
Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi de mümkün.

SÜT İZNİ UYGULAMASI
Ayrıca doğum yapan kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilmesi gerekiyor. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunu, kadın memurun belirleme hakkı bulunuyor.

Mamafih süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkân bulunmuyor.

DOĞUM SONRASI AYLIKSIZ İZNİN BAŞLANGICI
Doğum yapan memura normal aylıklı doğum izninin bitiminden sonra talebi halinde aylıksız izin verilebiliyor. Verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak kabul ediliyor.

AYLIKSIZ İZİNDEYKEN DOĞUM HALİ
Aylıksız izinli olan memurun bu izin süresi içinde doğum yapacak olması nedeniyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı aranmaksızın analık izni kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninin verilmesi gerekiyor.

DOĞUM İZNİNDEYKEN NAKLEN ATAMA HALİ
Doğum izninde iken naklen ataması yapılan kadın memurun ise doğum iznini tamamladıktan sonra atandığı mahalle intikal etmesi yeterli sayılır. Doğum iznini keserek atandığı yerde göreve başlaması gerekmez. Zira yasal mazeret izinlerini peyderpey kullanma imkânı bulunmuyor.

HAMİLE İKEN İLK ATAMA HALİ
Doğum öncesi sekiz haftalık hamilelik süresinin içinde iken ilk defa memur olarak ataması yapılan memurun göreve başlatılması ve göreve başladığı tarihten itibaren de sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmının kullandırılması gerekiyor. Hamilelik nedeniyle ne atamanın geciktirilmesi ve ne de izin verilmemesi hukuki olmayacaktır.

YENİ DOĞUM YAPMIŞ MEMURUN İLK ATAMASI
Devlet memurluğuna tayin edilmeden evvel doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten başlayarak 8 haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece 8 haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan bölümünün kullandırılması gerekiyor.

Kaynak: Muhasebe Network

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir